BEZ PRZESZKÓD

person holding white samsung galaxy smartphone

Nie ma zasadniczych przeszkód, by współpraca międzynarodowa realizująca pokojowe współistnienie objęła najszerszy zakres spraw. Na pierwszym miej­scu postawić należy współpracę międzynarodową w celu zapewnienia pokoju. W erze atomowej niepo­wodzenie na tym odcinku podważa nie tylko możli­wości współpracy międzynarodowej, ale i dalsze istnienie ludzkości i narodów, które miałyby ją rea­lizować. Szczególne znaczenie współpracy w zakre­sie zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego wyrażone zostało już w „dokumencie epoki przed- atomowej”, jakim jest Karta NZ, oraz w fakcie u- tworzenia Rady Bezpieczeństwa i wyposażenia tego organu w niezwykle szerokie — w porównaniu z innymi organami ONZ — uprawnienia i kompeten­cje. Przejście od stanu zbrojnego pokoju do „świa­ta bez broni” wymaga od państw ściślejszej współ­pracy i poddania się kontroli międzynarodowej co do przyjętych w tym względzie zobowiązań między­narodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *