BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

New York street during daytime

Przyjęta koncepcja zakłada ścisłe powią­zanie sprawy bezpieczeństwa z budową wzajemne­go zaufania i rozwojem wszechstronnej współpracy między państwami europejskimi: ustalenie zasad wzajemnych stosunków, a w szczególności wyrze­czenie się jakichkolwiek roszczeń terytorialnych, uznano za jeden z pierwszych podstawowych wa­runków procesu zmierzającego do systemu regio­nalnego bezpieczeństwa w Europie. Budowa nowego systemu bezpieczeństwa w Europie może bowiem nastąpić po ustaleniu i zaakceptowaniu nowych re­guł gry politycznej. Z pojęciem bezpieczeństwa międzynarodowego łą­czą się bowiem dwojakiego rodzaju obowiązki cią­żące na państwach. Najpierw są to obowiązki o cha­rakterze negatywnym, wyrażające się w zaniecha­niu określonych działań, jak agresja, wysuwanie roszczeń terytorialnych i stosowanie siły w stosun­ku do innych państw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *