DĄŻENIE DO BEZPIECZEŃSTWA

three person pointing the silver laptop computer

Dążenie do bezpieczeństwa polega zatem na two­rzeniu „optymalnych warunków wewnętrznego, bez­konfliktowego rozwoju istotnych składników dane­go systemu, jak i na eliminowaniu jego ewentual­nego zewnętrznego zagrożenia przez przyczynianie się do takiego ukształtowania otoczenia zewnętrzne­go, które by sprzyjało harmonijnemu, symbiotycz- nemu rozwojowi szerszego organizmu lub syste­mu”.Podkreślano, że system bezpieczeństwa zbiorowe­go^ uniwersalnego lub regionalnego — „nie musi być rozpatrywany wyłącznie jako system zbioro­wych sankcji”, że organizacja zbiorowego bezpie­czeństwa wymaga rozwoju współpracy w celu za­pobiegania metodom presji i użycia siły; w konsek­wencji system bezpieczeństwa zbiorowego „wyma­ga dużo bardziej rozwiniętego mechanizmu prawne­go i politycznego”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *