ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA

Female friends browsing smartphone on lawn

Istotę bezpieczeństwa regionalnego upatruje się w procesie rozli wojowym, prowadzącym do tak ścisłych powiązań natury prawnej, politycznej, ekonomicznej i kultu­ralnej, przy których użycie siły do realizacji celów polityki narodowej stawałoby się niemożliwe lub zupełnie nieprawdopodobne. Tak więc w dobie prac KBWE przestrzegano, że „kiedy mówi się dzisiaj o     bezpieczeństwie międzynarodowym, nie wolno myśleć o nim wyłącznie w kategoriach militarnych; obecnie czynniki polityczne, gospodarcze, społeczne, a nawet kulturalne czy psychologiczne odgrywają nie mniejszą rolę niż czynniki militarne”, że poję­cie bezpieczeństwa w naszych czasach staje się „bo­gatsze, a jednocześnie trudniejsze do scharaktery­zowania”; z jednej strony oznacza ona zespół wa­runków obiektywnych, choć zmiennych w czasie, z drugiej zaś — element subiektywny — poczucie bezpieczeństwa rządów i narodów — odgrywa tu pierwszorzędną rolę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *