POWAŻNY BŁĄD

orange and black labeled signage

Z drugiej jednak strony byłoby poważnym błędem niedocenianie wagi osiągnięcia, jakim jest skodyfikowanie zasad prawnych pokojowego współistnie­nia w formie uroczystej deklaracji Zgromadzenia Ogólnego. Jest to rozszerzenie, wyjaśnienie, a w pewnej mierze także uzupełnienie i rozwój’ zasad wyr ażonych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Jest to niewątpliwy sukces państw socjalistycznych i państw niezaangażowanych, które od dziesięciu lat wytrwale zmierzały do kodyfikacji wymienionych zasad, pokonując niemało przeszkód na drodze do przyjęcia przez Komitet Specjalny tekstu deklara­cji. Pomimo takich czy innych niedostatków w przyjętych sformułowaniach, Deklaracja niewątpli­wie utrudni działalność tym siłom politycznym, któ­re dla realizacji określonych interesów narodowych i klasowych nie wahają się podejmować działań wyraźnie sprzecznych z Kartą Narodów Zjednoczo­nych i argumentują, że tego rodzaju działania, po­dobnie jak w minionych okresach historii, pozosta­ją w zgodzie zarówno z prawem międzynarodowym, jak i z naturą międzynarodowej polityki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *