PRACE KOORDYNACYJNE

timelapse photography of New York Times Square

W następstwie prac koordynacyjnych następuje specjalizacja produkcji. Instrumentami współpracy na odcinku produkcji są zalecenia specjalizacyjne które stają się wiążące po akceptowaniu przez współ­pracujące kraje, oraz umowy i kontrakty specjali­zacyjne zawierane bezpośrednio przez przedstawi­cieli przemysłu i handlu zagranicznego współpracu­jących krajów.W stosunkach między krajami socjalistycznymi obowiązują zasady prawa międzynarodowego. Po­gląd wypowiadany w ubiegłych latach przez nie­których prawników radzieckich, jakoby istniało pra­wo międzynarodowe państw socjalistycznych, spo­tkał się z krytyką i został zarzucony. W świecie współczesnym istnieje jeden system prawa między­narodowego, które nakłada obowiązki i stwarza pra­wa dla wszystkich państw, niezależnie od ich ustro­ju społeczno-gospodarczego i politycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *