PRZYJĘTE SFORMUŁOWANIE

person holding white samsung galaxy smartphone

Zgodnie z przyjętym sformułowaniem zasady o niestosowaniu siły „każde państwo obowiązane jest do powstrzymania się w swych stosunkach między­narodowych od uciekania się do groźby lub użycia siły bądź to przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej każdego państwa, bądź też w inny sposób, niezgodny z celami Narodów Zjed­noczonych”. W dalszych postanowieniach stwierdzo­no, że stosowanie groźby lub użycie siły „stanowią naruszenie prawa międzynarodowego i Karty”, na­tomiast „wojna napastnicza stanowi zbrodnię prze­ciwko pokojowi i pociąga za sobą odpowiedzialność na podstawie prawa międzynarodowego”. W szcze­gólności państwa obowiązane są do powstrzymania się od stosowania groźby i użycia siły w celu na­ruszenia istniejących granic innych państw, a także międzynarodowych linii demarkacyjnych oraz linii rozejmowych ustalonych w umowach międzynaro­dowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *