ROSNĄCA ROLA ORGANIZACJI

MacBook Air on table

Wskazać wreszcie należy na rosnącą rolę organi­zacji międzynarodowych w dziedzinie pokojowego załatwiania sporów między państwami członkowski­mi. W praktyce powojennej ponad 2/3 ważniejszych sporów międzynarodowych znalazło się na porządku dziennym organów ONZ lub organizacji regional­nych. Jednym z następstw tego stanu rzeczy jest fakt, że informacja dotycząca przebiegu sporu, jak również argumenty stron uczestniczących w sporze, docierają — poprzez środki społecznego przekazu — do szerokich kół społeczeństwa na całym świecie. Niekiedy wypowiadane są opinie, że nienadawanie sporowi dużego rozgłosu i podjęcie próby przedys­kutowania sprawy w sposób poufny między bezpo­średnio zainteresowanymi stronami ułatwiłoby po­kojowe załatwienie sporu. Z drugiej jednak strony podkreśla się, że informowanie światowej opinii, w jaki sposób państwa toczą spory między sobą, ma duże znaczenie polityczne i że dyskusja w ONZ nad jakimś sporem bynajmniej nie stanowi prze­szkody w podejmowaniu wysiłków zmierzających do załatwienia tego sporu w inny sposób — bez infor­mowania o tym prasy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *