RÓWNOŚĆ SIŁ

Person Holding Black Iphone 7

Zasada równowagi sił była jakby uzupełnieniem politycznym prawnej zasady równości państw, jaka wykształciła się jednocześnie z zasadą suwerenności u schyłku średniowiecza. O ile bowiem zasada rów­ności państw głosiła, że państwa suwerenne są rów­ne wobec prawa, to zasada równowagi sił zmierzała do tego, by w rzeczywistości nie były one zbyt nie­równe, to znaczy, by jedno mocarstwo nie wyra­stało nadmiernie potęgą ponad inne państwa, gdyż tego rodzaju nierówność mogłaby doprowadzić do hegemonii politycznej tego mocarstwa, trudnej do pogodzenia z zasadą równości prawnej.Zasada równowagi sił także w naszym stuleciu odegrała niemałą rolę, oddziałując na decyzje poli­tyczne poszczególnych mocarstw. Dotyczy to w szcze­gólności mocarstw anglosaskich. Tradycyjna polity­ka brytyjska prowadzona wobec państw kontynentu europejskiego nie chciała dopuścić do sytuacji, w której jedno mocarstwo sprawowałoby hegemonię nad kontynentem europejskim — stosownie do de­wizy Henryka VIII: cui adhaereo — praeest.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *