SYTUACJA PRAWNA

orange and black labeled signage

Co do sytuacji prawnej misji specjalnych kon­wencja stwierdza, że można je wysyłać tylko za zgodą państwa przyjmującego. W czasie działalności misji jej szefowi i personelowi przysługują przywi­leje i immunitety zbliżone do przywilejów i immunitetow dyplomatycznych. Konwencja z 1969 roku stanowi uzupełnienie konwencji wiedeńskiej z 1961 roku dotyczącej stosunków dyplomatycznych.Umo­wy międzynarodowe są jednocześnie ważnym żródłemi prawa międzynarodowego, inaczej niż dawniej, kiedy rozwijało się ono głównie jako prawo zwycza­jowe. Umowy są czynnikiem stabilizującym stosun­ki międzynarodowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *