WIELU PRAWNIKÓW

Black Android Smartphone Near Laptop

Wielu prawników zachodnich krytykuje termin „koegzystencja”, gdyż ma on charakter polityczny, a nie prawny. Stanowisko powyższe znalazło m.in. wyraz w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie kodyfikacji zasad pokojowego współistnie­nia, nazwanych zasadami pokojowych stosunków i współpracy pomiędzy państwami, jak również w przekształceniu Komisji Pokojowego Współistnienia na Komisję Bezpieczeństwa i Współpracy Międzyna­rodowej w Stowarzyszeniu Prawa Międzynarodowe­go (ILA).W istocie rzeczy treść i zakres współpracy mię­dzynarodowej w ramach pokojowego współistnienia wynikają nie tyle z terminu przyjętego na oznacze­nie takiego typu współpracy, ile z samej koncepcji współpracy międzynarodowej między państwami o różnych systemach politycznych i ekonomicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *