WŚRÓD ZWOLENNIKÓW

man in black and white long sleeve shirt and black pants standing beside white and red

Struktura ta wymaga powo­łania rządu światowego, przy czym nowy system byłby — według obecnych pojęć — nie tyle prawem międzynarodowym, co raczej prawem konstytucyj­nym państwa światowego: jedynie tak głębokie prze­kształcenie struktury stosunków międzynarodowych może zapewnić trwały pokój niezbędny we współ­czesnym świecie.Wśród zwolenników rządu światowego najbar­dziej konsekwentne stanowisko zajmują: G. Clark i L. Sohn, autorzy książki World Peace through Law, w której przedstawiono projekt rewizji Karty NZ, zmierzający do przekształcenia tej Organizacji w państwo światowe, wyposażone w światowe trybu­nały, stałą policję światową oraz w parlament, w którym obecnie istniejące państwa byłyby repre­zentowane w stosunku do liczby ludności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *