ANALOGIA HISTORYCZNA

train station with no people

W praktyce działania przedsiębiorstw najczęściej jest sto­sowanych kilka omówionych metod ustalania budżetu re­klamy. Firma w tym przypadku ustala swój budżet na poziomie budżetu ubiegłorocznego, z uwzględnieniem wzrostu cen umieszczenia reklam w mass mediach. W metodzie tej za­kłada się, iż budżet z roku poprzedniego był wystarczający do osiągnięcia celów firmy, w związku z tym kontynuacja wydatków na tym poziomie powinna przynieść satysfak­cjonujące rezultaty. Metoda ta, w warunkach szybko zmie­niającego się rynku (nowi konkurenci, wzrost konsumpcji produktu), ustala niestety budżet na niewystarczającym po­ziomie.  Dużo rozsądniejsze wydaje się ustalanie budżetu reklamy w postaci odsetka od obrotów firmy (planowanych w da­nym roku lub osiągniętych w roku ubiegłym). Jest to naj­częściej stosowana metoda określania budżetu reklamowego, mimo że niesie za sobą zasadniczą ułomność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *