BEZ WZGLĘDU NA OCENĘ

three person pointing the silver laptop computer

Bez względu na to, jak ocenialibyśmy sposoby po­kojowego załatwiania sporów między państwami, stwierdzić należy, że w dobie obecnej najczęściej stosowanym i najefektywniejszym sposobem są bez­pośrednie rokowania między państwami. Sposób ten najbardziej odpowiada państwom suwerennym, któ­re ze względów politycznych pragną uniknąć „prze­grania procesu sądowego” i raczej skłonne są przy­jąć kompromisowe rozwiązania w rokowaniach z drugą stroną. Często może się okazać, że zamiast rozstrzygania sporu o jakieś prawa czy obiekty przez sąd lub inną instytucję, politycznie korzyst­niejsze jest włączenie tego sporu do szerszej pro­blematyki, rozwiązywanej w skali regionalnej. W ten sposób wyeliminowane zostają ujemne skutki prze­grania procesu przez jedną ze stron. W języku teorii gier nazywa się to unikaniem gry o sumie zerowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *