WYMIANA HANDLOWA

rectangular beige board

Wymiana handlowa w obrębie wspólnoty socjali­stycznej ma podstawowe znaczenie dla gospodarki poszczególnych państw socjalistycznych. Stanowi ona bowiem około dwóch trzecich globalnego handlu zagranicznego państw socjalistycznych.Specyficzną formą współpracy w dziedzinie gospo­darczej jest koordynacja planów rozwoju gospodar­czego, możliwa tylko między państwami socjalistycz­nymi, których gospodarka jest objęta planem. Po­czątkowo koordynowano działalność produkcyjną za pośrednictwem planów wymiany towarowej. W la­tach sześćdziesiątych przystąpiono do bezpośredniej koordynacji produkcji, przy czym koordynacja ta koncentruje się na podstawowych działach produk­cji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *