DYSKUSJE NAD ZAPEWNIENIEM POKOJU

Macbook Air on Grey Wooden Table

Jak dotychczas, system bezpieczeństwa zbiorowego ONZ nie okazał się wystarczająco skuteczny. Państwa dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa uciekają się nadal do sojuszy.Czy nie można by problemu bezpieczeństwa mię- międzynarodowego rozwiązać, przynajmniej częścio­wo, za pomocą systemów bezpieczeństwa regionalnego? W dyskusjach nad sprawą zapewnienia poko­ju i bezpieczeństwa międzynarodowego dominował przez długi czas pogląd, że „pokój jest niepodziel­ny” i że zagadnienie to może być rozwiązane w dro­dze utworzenia i wyposażenia w odpowiednie kom­petencje jednej uniwersalnej organizacji międzyna­rodowej. Wyrazem tego poglądu było utworzenie Ligi Narodów, a następnie ONZ. Niemniej już w okresie Ligi Narodów koncepcje zmierzające do za­pewnienia bezpieczeństwa w skali regionalnej znaj­dowały wielu zwolenników i były przedmiotem ży­wych dyskusji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *