WSPÓŁPRACA PAŃSTW

New York street during daytime

Współpraca państw socjalistycznych znajduje wy­raz w specyficznych instytucjach i formach orga­nizacyjnych, jakie wykształciły sią w praktyce mi­nionego trzydziestolecia. Wykazują one znaczne róż­nice w porównaniu z instytucjami i formami orga­nizacyjnymi stosowanymi we współpracy z pań­stwami kapitalistycznymi.W całokształcie wielopłaszczyznowej i intensyw­nej współpracy między państwami socjalistycznymi szczególne znaczenie ma współpraca na odcinku po­litycznym, która wyznacza kierunek i ustala za­kres współpracy we wszystkich innych dziedzinach. We współpracy politycznej główna rola przypada partiom komunistycznym i robotniczym, spełniają­cym funkcję kierowniczą w budownictwie socjaliz­mu w poszczególnych krajach. Uchwały podjęte na naradach przedstawicieli partii komunistycznych i robotniczych, jakkolwiek zobowiązują tylko uczest­niczące w nich partie, mają istotne znaczenie dla kształtowania polityki wewnętrznej i zagranicznej państw socjalistycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *