INNY ZWIĄZEK

person holding smartphone

Warto również wskazać inny związek przyczyno­wy między koncepcją pokojowego współistnienia a ochroną praw człowieka. Utrwalenie się współpracy międzynarodowej na zasadzie pokojowego współist­nienia pociągnęłoby za sobą odprężenie w stosun­kach międzynarodowych oraz zaprzestanie wyścigu zbrojeń. W następstwie tego we wszystkich państ­wach powstałyby znacznie korzystniejsze warunki rozszerzenia praw przysługujących obywatelom za­równo w dziedzinie politycznej, jak i w dziedzinie ekonomicznej i społecznej. W dyskusji nad pokojowym współistnieniem po­wszechnie przyjmuje się, że koncepcja ta jest ogól­ną dyrektywą i że w związku z tym wymaga kon­kretyzacji. O ile zwolennicy idei pokojowego współ­istnienia po prostu stwierdzają potrzebę tej kon­kretyzacji jako zadanie do wykonania, to niektó­rzy prawnicy zacthodni usiłują wykorzystać ją ja­ko argument przeciwko samej koncepcji pokojo­wego współistnienia, rzekomo zbyt ogólnikowej w obecnym stanie, a stąd o małej przydatności prak­tycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *