Z MIŁOŚCI, A NIE Z LENISTWA

Person Holding White Printer Paper Near Black Ceramic Mug With Coffee

Wielu badaczy zachowań nabywców rozróżnia ciągłe na­bywanie tej samej marki w następstwie lojalności od przy­wiązania związanego z nawykiem. Według J. 0’Shaughnes- sy’ego lojalność oznacza „wierne przywiązanie do marki na dobre i złe” i jest oparta na osobistej więzi nabywcy z mar­ką. Z kolei Q’ak pisze ten autor) „(…) konsumenci, którzy mają nawyk kupowania określonej marki, niekoniecznie mu­szą być z niej w pełni zadowoleni; na ogół sądzą, że trud­ności lub koszty zmiany marki przeważają nad prawdopo­dobnymi korzyściami; zdarza się też taka sytuacja, że nie ma innych rozsądnych alternatyw poza daną ofertą, a konsu­ment nie chce całkowicie zrezygnować z produktu (przykład: komunikacja miejska)”. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *