WNIOSKI ODNIESIENIA DO PRODUKTÓW

person using black iPad

Niejednoznaczne są konkluzje wynikające z badań kon­sumentów dotyczących związku lojalności z określonymi cechami demograficznymi. Badania przeprowadzone w Wiel- kopolsce latem 1995 roku wykazują, iż pewne cechy demo- graficzno-społeczne konsumenta mogą wpływać na jego lo­jalność wobec marki. W pewnym uproszczeniu można przy­jąć, iż w polskich warunkąchjojalność wobec marki charak­teryzuje przede wszystkim konsumentów starszych, biedniej­szych, gorzej wykształconych oraz tych mieszkających na wsi. Niejednoznaczne są też wnioski odnośnie do produktów, w przypadku których lojalność nabywców miałaby być najwyższa. Ze wspomnianych badań własnych autora wynika, że wśród wybranych 11 dóbr konsumpcyj­nych częstego zakupu najwyższą lojalnością konsumentów cieszyły się majonez, ketchup i kawa, najniższą zaś — per­fumy, woda kolońska i proszek do prania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *