NASTĘPNA ZASADA

Person Holding Black Iphone 5

Następna zasada nakazuje, by każde państwo »wypełniało w dobrej wierze zobowiązania przyjęte pi zez siebie stosownie do Karty Narodów Zjedno­czonych a także stosownie do „ogólnie uznanych zasad i przepisów prawa międzynarodowego”. W przy­padkach, w których zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych pozostają w sprzeczności ze zobowiązaniami członków ONZ wynikającymi z Karty Narodów Zjednoczonych, „zobowiązania wy­nikające z Karty powinny mieć pierwszeństwo”.Zgodnie z zasadą współdziałania — państwa są „obowiązane współpracować ze sobą, bez względu na istniejące różnice w ich ustrojach politycznych, gospodarczych i społecznych, w różnych dziedzinach stosunków międzynarodowych w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz popierania międzynarodowej stabilizacji gospodar­czej i postępu, ogólnego dobrobytu i współpracy międzynarodowej, wolnej od dyskryminacji opartej na tego rodzaju różnicach”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *