JEDNOŚĆ IDEOLOGICZNA

monitor displaying girl

Ani jedność ideologiczna, ani też podobieństwo u- strojów politycznych i ekonomicznych nie stanowią koniecznego warunku rozwijania współpracy mię­dzynarodowej w dziedzinie nauki i techniki. Różni­ce między państwami nie są przeszkodą, która by uniemożliwiała szeroką wymianę ludzi i idei. Nie stanowią one również bezwzględnej przeszkody na drodze do rozwoju współpracy w dziedzinie ochro­ny praw człowieka, który to dział współpracy wy­mieniony został wśród celów ONZ w art. 1 Karty. Wprawdzie inna jest koncepcja praw człowieka w świetle różnych ideologii i inaczej rozkładają się akcenty w odniesieniu do poszczególnych praw, któ­re powinny przysługiwać jednostkom, niemniej w żadnym z istniejących systemów politycznych i ekonomicznych nie istnieją elementy, które by koli­dowały z ideą zawarcia umów międzynarodowych określających prawa człowieka w poszczególnych dziedzinach życia politycznego, społecznego i gospo­darczego, jak również przewidujących określone skutki prawne w przypadku niewywiązywania się przez państwa z zobowiązań zaciągniętych w tym przedmiocie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *