ZWIĄZEK MIĘDZY KONCEPCJAMI

people near billboards

Rządy krajów kapitali­stycznych muszą również liczyć się z dążeniami sze­rokich kręgów swych narodów do poznania kultury krajów socjalistycznych. Kontakt ze Związkiem Ra­dzieckim jest potrzebny klasom panującym w kra­jach kapitalistycznych w celu poznania tego kraju jego osiągnięć kulturalnych i naukowych. W tym stanie rzeczy otwierają się możliwości wymiany wartości kulturalnych między krajami socjalistycz­nymi i krajami kapitalistycznymi. Pokojowe współistnienie, przez fakt zapewnienia pokoju i rozwój współpracy międzynarodowej, może wywołać szereg dobroczynnych następstw w dzie­dzinie ekonomicznej i społecznej. Autorzy radzieccy ukazują związek pomiędzy koncepcją pokojowego współistnienia a sprawą ochrony praw człowieka. Stwierdza się, że poszanowanie praw człowieka i podstawowych swobód wszystkich ludzi jest nie­zbędnym warunkiem rzeczywistego pokojowego współistnienia. W warunkach pokoju siły postępowe mogą walczyć o demokrację z bez porównania więk­szym powodzeniem niż w warunkach militaryzmu, a tym bardziej wojny. Sprawa ochrony praw czło­wieka zawsze związana była ściśle z walką przeciw wojnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *