MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY

a man sitting in a chair looking at his cell phone

Zagadnienie możliwości współpracy kulturalnej państw socjalistycznych i kapitalistycznych w świet­le zasad pokojowego współistnienia jest przedmio­tem wnikliwej analizy wielu autorów. Tak więc prof. Bobrow, wychodząc z założenia, że pokojowe współistnienie jest — zgodnie ze sformułowaniem Programu KPZR — specyficzną formą walki klaso­wej między socjalizmem i kapitalizmem, wskazuje na wysoce złożony charakter związków kulturalnych pomiędzy państwami o różnych ustrojach społecz­nych, ponieważ „przy współpracy kulturalnej trzeba oczywiście brać pod uwagę związek kultury, nauki, sztuki z ideologią”. Bobrow polemizuje z tezą zna­nego włoskiego filozofa G. Del Vecchio, według któ­rej sianie niezgody między klasami jest działaniem na szkodę pokoju, a jednocześnie wskazuje, że kul­tura współczesnego społeczeństwa burżuazyjnego o- bejmuje nurty postępowe i wskutek tego nie jest jedynie „imperialistyczną, poniżającą kulturą”, ale że istnieją „dwie narodowe kultury w każdej kul­turze”, co stwarza możliwości współpracy krajów socjalistycznych z postępowym nurtem kultury w krajach kapitalistycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *