ZBIOROWE BEZPIECZEŃSTWO

timelapse photography of New York Times Square

W następnym artykule stwierdzono wyraźnie, że wszelka wojna lub groźba wojny — niezależnie od tego, czy dotyczy bezpośrednio jed­nego z członków Ligi, czy nie — interesuje całą Ligę i że Liga powinna przedsięwziąć wszelkie środ­ki zdolne skutecznie zapewnić pokój.W zakresie ograniczenia prawa państw do pro­wadzenia wojen jeszcze dalej poszły te państwa, które zawarły w 1928 r. pakt paryski (zwany pak­tem Kellogga). W pakcie tym układające się strony potępiają uciekanie się do wojny jako sposobu za­łatwiania sporów międzynarodowych i wyrzekają się jej jako narzędzia polityki w swych wzajem­nych stosunkach oraz uznają, że wszystkie spory i konflikty między nimi — bez względu na ich na­turę i pochodzenie — winny być rozstrzygane wy­łącznie za pomocą środków pokojowych. System zbiorowego bezpieczeństwa stworzony w  obrębie Ligi Narodów nie istniał długo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *