OBAWY PAŃSTW

Pinterest Scarbble on Brown Wood

Państwa socjalistyczne obstawały przy nienaruszal­ności równowagi wewnętrznej między postanowie­niami poszczególnych działów Aktu Końcowego, wy­suwając szereg propozycji, zwłaszcza w dziedzinie współpracy ekonomicznej (m.in. propozycje trzech konferencji ogólnoeuropejskich poświęconych pro­blematyce transportu, energii i ochrony środowiska naturalnego, sugestia normatywnego ułożenia sto­sunków między RWPG a EWG). Wśród propozycji krajów socjalistycznych wymienić należy polską propozycję dotyczącą wychowania dla pokoju. Roz­bieżności poglądów ujawnione na spotkaniu bel­gradzkim nie mogą przesłonić ogólnej linii rozwo­jowej w kierunku kontynuowania rokowań w spra­wie zacieśnienia współpracy ogólnoeuropejskiej zgod­nie z postanowieniami Aktu Helsińskiego. Postano­wiono na spotkaniu w Belgradzie zwołać następne spotkanie w Madrycie w 1980 r., a także zwołać trzy spotkania ekspertów (w celu przedyskutowania spra­wy pokojowego załatwiania sporów międzynarodo­wych, przygotowania „Forum Naukowego” i rozwa­żenia współpracy gospodarczej, naukowej i kultu­ralnej między krajami śródziemnomorskimi).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *