ZASADNICZA ZMIANA STANOWISKA

Black Android Smartphone Near Laptop

O   zasadniczej zmianie w stanowisku Kościoła ka­tolickiego w okresie pontyfikatu Jana XXIII świad­czyć może porównanie powyższych poglądów z po­glądami poprzednika na tronie papieskim, Piusa XII, który głosił, że koegzystencja nie zasługuje na mia­no pokoju, ponieważ opiera się na lęku: „Każdy bowiem z dwóch obozów toleruje istnienie drugiego obozu, ponieważ nie chce zginąć, nie mają one jed­nak wspólnego życia, lecz żyją obok siebie, to zna- ! czy koegzystują.” „Koegzystencja kosztem prawdy i sprawiedliwości byłaby iluzją, przed którą należy przestrzec; ludzi wierzących” (w orędziach z okazji Bożego Narodzenia w latach 1954 i 1955).Wymienione wyżej poglądy pozostają w niewątpli- I wym związku z prądami współczesnej filozofii i ze i świadomością, że świat współczesny po raz pierw­szy w dziejach ludzkości może ulec całkowitej za­gładzie w wyniku wojny nuklearnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *