ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM

boy in black long sleeve shirt holding blue and white nintendo switch

Zagadnień związanych z bezpieczeństwem regio­nalnym nie można rozpatrywać w aspekcie poli­tycznym bez brania pod uwagę wpływu współpracy regionalnej na wzajemne stosunki między wielkimi mocarstwami a mniejszymi państwami danego re­gionu. Od dawna i wielokrotnie dawano wyraz prze­konaniu i obawie, że rozwój współpracy typu regio­nalnego na obszarach obejmujących wielkie pań­stwo i pewną liczbę państw średnich oraz mniej­szych prowadzi z reguły do zwiększenia zależności słabszych partnerów współpracy od wielkiego mo­carstwa i do wykształcenia się stosunków typu he- gemonialnego. Powoływano się przy tym na częste w historii sytuacje, w których wielkie mocarstwa prowadziły rokowania ponad głowami małych państw i chroniły swe interesy ich kosztem.Uzależnienie małych państw od wielkich mocarstw porównywano z naturalnym przyciąganiem grawi­tacyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *