PRZEDSTAWIENIE TŁA HISTORYCZNEGO

Person Holding Black Iphone 5

Radykał francuski, parlamentarzysta i były mi­nister pracy, Paul Bastid, w 1955 r. szeroko rozwi­nął swe poglądy na współistnienie w stosunkach Wschód—Zachód oraz na rolę Unii Międzyparla­mentarnej w tym zakresie. Zadania Unii, której „misja jest uniwersalna i której skład osobowy wy­kracza już daleko poza granice jednego bloku”, po­winny obejmować badanie środków zdolnych zapeł­nić przepaść dzielącą istniejące bloki, a przynaj­mniej przywrócić między nimi spokojne komuniko­wanie się. W rezultacie — zdaniem autora — „po­winniśmy i możemy rozpocząć debatę nad środka­mi, jakie należy zastosować, aby osłabić tragiczny antagonizm i doprowadzić do zaprzestania zimnej wojny, którą przypadek może przekształcić w wojnę gorącą”. Po przedstawieniu tła historycznego i politycznego pokojowego współistnienia, Paul Bastid rozważa z kolei podstawy moralne i prawne nowej koncepcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *