W PIERWSZYCH LATACH

Woman Holding Black Smartphone

O ile w pierwszych latach Zachód bądz to odmawiał udziału w dyskusji nad tą kon­cepcją traktując ją jako propagandę, bądź też dys­kusja koncentrowała się głównie dokoła zagadnienia, czy i w jakim stopniu idea współistnienia pokojowego powinna być przyjęta przez Zachód, to w la­tach późniejszych przybrała postać bardziej konkret­nych rozważań, dotyczących zarówno następstw po­litycznych, jak i poszczególnych zasad prawnych po­kojowego współistnienia.Do autorów, którzy ustosunkowali się pozytywnie do idei pokojowego współistnienia, zaliczyć należy przede wszystkim tych polityków, którzy na pod­stawie realistycznej oceny istniejącej sytuacji zwró­cili uwagę na fakt, że idea ta mogłaby wydatnie przyczynić się do polepszenia stosunków Wschód— —Zachód, a jednocześnie podjęli wysiłki w kierun­ku bliższego określenia następstw politycznych i prawnomiędzynarodowych wynikających z pokojo­wego współistnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *