UNIKNIĘCIE WOJNY

White Tablet Computer on Apple Magic Keyboard Near Apple Magic Mouse

W edług autorów chińskich pokojowe współistnienie zmierza jedynie do uniknięcia wojny światowej, ale me do uniknięcia wojen rewolucyjnych i narodowo­wyzwoleńczych. W konsekwencji autorzy chińscy przeciwstawiają się tezie, że pokojowe współistnie­nie może doprowadzić do „nowego porządku mię­dzynarodowego” i do stworzenia „świata bez woj­ny , ponieważ taka teza „oznacza, że za pomocą po­kojowego współistnienia można zmienić strukturę świata, w którym istnieją przeciwstawne ustroje: socjalistyczny i kapitalistyczny, narody uciśnione i narody uciskające”. Zachodnia doktryna prawno-polityczna przecho­dziła w ciągu dziesięciolecia znamienną ewolucję w swym ustosunkowaniu się do koncepcji pokojowego współistnienia, zmierzając w kierunku reali­stycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *