NASTĘPNA ZASADA

person holding Android smartphone

Następna zasada głosi, że „każde państwo powin­no załatwiać swe spory międzynarodowe z innymi państwami środkami pokojowymi w taki sposób, by międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo oraz spra­wiedliwość nie były zagrożone. Spory międzynaro­dowe powinny być załatwiane na podstawie suwe­rennej równości państw i zgodnie z zasadą swobod­nego wyboru środków”, z tym jednak, że „odwoła­nie się lub przyjęcie określonej procedury swobod­nie uzgodnionej przez strony nie powinno być uwa­żane za pozostające w sprzeczności z suwerenną równością”. Państwa „powinny dążyć do rychłego i sprawiedliwego załatwiania swych sporów między­narodowych w drodze rokowań, badań, mediacji, koncyliacji, rozjemstwa, postępowania sądowego,odwołania się do układów regionalnych lub innych pokojowych środków według własnego wyboru”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *