MEDIACJA

man in white shirt and black pants walking on street during daytime

Mediacja, czyli pośrednictwo, polega również na ułatwieniu przez państwo trzecie albo przez oso­bę czy instytucję nie zamieszaną w spór nawiązania rokowań między stronami uczestniczącymi w sporze. Mediacja różni się od dobrych usług tym, że media­tor nie tylko doprowadza strony do stołu obrad, ale również uczestniczy aktywnie w rokowaniach, for­mułując propozycje załatwienia danego sporu. Jeśli mediatorem jest wielkie mocarstwo, a spór toczy się między małymi państwami, mediator może narzucić rozwiązanie, a zatem w praktyce mediacja może się okazać interwencją. Następnym sposobem załatwiania sporów jest u- tworzenie komisji badań, zwanych także ko­misjami śledczymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *