POKOJOWE ZAŁATWIENIE

a man sitting in a chair looking at his cell phone

Utrudniają pokojowe załatwienie niektórych kate­gorii sporów, zwłaszcza tych, które powstały na tle rozbieżnej interpretacji prawa, jeśli jedna ze stron zajmie nieustępliwe stanowisko. Wreszcie, trzeba pamiętać, że nie wszystkie rokowania prowa­dzą do załatwienia sporu i dlatego należy przywią­zywać wagę do innych środków załatwiania sporów, gdy rokowania zostaną zerwane lub utkną na mar­twym punkcie.Innym sposobem działania są tzw. dobre usługi. Polegają one na tym, że państwo trzecie, nie uczestniczące w sporze, dąży do pogodzenia stron w ten sposób, że ułatwia im nawiązanie rokowań bezpośrednich doprowadzając niejako strony uczest­niczące -w sporze do stołu obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *