NAJWAŻNIEJSZA ZALETA CZASOPISM

Person Holding Silver Iphone 7

Najważniejszą jednak zaletą czasopism, którą należy wy­raźnie podkreślić, jest typ czytelnika, w wielu przypadkach ważniejszy od liczby czytelników. Najlepiej można to zobra­zować na przykładzie czasopism specjalistycznych. Pisma biz­nesowe są czytane wyjątkowo uważnie, tworząc jak najbar­dziej sprzyjającą atmosferę do „zadziałania” reklamy. Audy­torium jest z reguły lepiej wykształcone, osiąga wysokie do­chody, wobec czego reklama powinna być poważniejsza i dok­ładnie przetestowana. W przypadku czasopism biznesowych w USA ok. 26% z nich jest kolekcjonowane (w tym 2% w bibliotekach zakładowych), z 27% zaś wycina się artykuły interesujące dla kadry zarządzającej. W reklamie dóbr in­dustrialnych czasopisma specjalistyczne pochłaniają 1/3 bud­żetu reklamowego (ok. 12% jest przeznaczone na organizację targów i wystaw, 8% na reklamę pocztową, tzw. direct mail).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *