WIELE DELEGACJI

boy in black long sleeve shirt holding blue and white nintendo switch

Wobec tego, że wiele delegacji zachodnich wyraziło zastrzeżenia przeciwko terminowi „pokojowe współ” istnienie”, w wyniku kompromisu doszło w następ­nym roku do zastąpienia tego terminu przez formu­łę „przyjazne stosunki i współpraca pomiędzy pań­stwami zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych”. Formuła ta przyjęta została jednomyślnie. Delega­cje państw socjalistycznych zgodziły się na powyższą formułę, podkreślając jednak, że nie oznacza to zmiany treści; na Zachodzie niektórzy nazywają ją wprost „zachodnim eufemizmem pokojowego współ­istnienia”.Jednym z istotnych punktów, dokoła którego to­czyły się w ONZ dyskusje nad aspektami prawny­mi pokojowego współistnienia, był stosunek jego za­sad prawnych do Karty NZ. Ścisły związek między koncepcją pokojowego współistnienia a Kartą, w szczególności zaś zasadami Karty wymienionymi w art. 2 tego dokumentu, jest bezsporny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *