ZAKRES PROCESÓW

monitor displaying girl

Jeśli chodzi o zakres procesów integracyjnych — jedni ograniczają swe rozważania do integracji go­spodarczej i starannie odróżniają ten rodzaj inte­gracji od procesów integracyjnych w dziedzinie po­litycznej, prawnej, wojskowej czy też kulturalnej. Inni natomiast traktują integrację bądź to jako pro­ces zbliżenia między narodami obejmujący wszy­stkie dziedziny życia, bądź też uważają integrację gospodarczą za etap wstępny do integracji w innych dziedzinach, a zwłaszcza w dziedzinie politycznej. Integracja w sprawach gospodarczych staje się problemem aktualnym dla krajów gospodarczo roz­winiętych, zarówno kapitalistycznych, jak i socjali­stycznych, jakkolwiek formy lej integracji, a zwła­szcza — w związku z odmiennością ustrojów — jej treść społeczna, muszą wykazywać istotne różnice. Jak dotychczas najbardziej zaawansowane są pro­cesy integracyjne w Europejskiej Wspólnocie Go­spodarczej, która obejmuje dziewięć państw Euro­py Zachodniej. Pewne kroki zmierzające do inte­gracji gospodarczej podjęto w niektórych regionach Ameryki Łacińskiej i Afryki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *