WAŻNY ELEMENT PROCESU

blue and yellow signage on gray concrete wall

Ważnymi elementami procesu in­tegracyjnego są tendencje do eliminacji klasycznych barier ekonomicznych i do liberalizacji obrotów han­dlowych między państwami wspólnoty, koncentra­cja własności w skali międzynarodowej i powstawa­nie międzynarodowych ośrodków decyzji ekonomicz­nych, unifikacja lub koordynacja polityki gospodar­czej w celu ujednolicenia warunków rozwoju sił wytwórczych. Wśród autorów krajów socjalistycznych zwolenni­ków znajduje koncepcja określana jako kierunek powiązań rzeczowych. Według tej koncepcji istotne znaczenie dla procesu integracji ma intensyfikacja powiązań rzeczowych w takim stopniu, jaki stwarza stan wzajemnej zależności, nie dający się odwrócić bez poważnych perturbacji gospodarczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *