PRZEDMIOT SPORÓW I KRYTYKI

Three White-and-black Scrabble Tiles on Brown Wooden Surface

Przedmiotem sporów i krytyki, zarówno z punktu widzenia prawnego, jak i politycznego, jest punkt c. Punkt ten, zawierający sformułowania: „narody cy­wilizowane” i „ogólne zasady prawa”, nie precyzuje, które narody we współczesnym świecie są cywili­zowane, ani nie wyjaśnia, co to są ogólne zasady prawa, które nie byłyby ani prawem umownym, ani zwyczajowym. W końcowym postanowieniu artykuł ten stwierdza, że za zgodą stron Trybunał może orzekać według zasad słuszności (ex aeąuo et bono), a zatem może odstąpić od stosowania przepisów pra­wa międzynarodowego. W praktyce nie zdarzyło się dotąd, by strony zgodziły się na stosowanie przez Trybunał zasad słuszności, gdyż te w dużej mierze mają charakter subiektywny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *