ORGAN RATYFIKUJĄCY

Person Holding Black Iphone 5

W Polsce organem ratyfikującvm wypowiadającym umowy międzynarodowe jest Rada Państwa. Do jej kompetencji należy także wy­stawianie pełnomocnictw do podpisania umów wy­magających ratyfikacji. Polityczne znaczenie raty- ikacji zwiększało się w sposób istotny wraz z prze­kształcaniem się dawnych monarchii absolutnych na monarchie konstytucyjne i na system rządów parla­mentarnych. Stała się ona ważnym instrumentem,za pomocą którego parlamenty burżuazyjne uzyska­ły poważny wpływ na politykę zagraniczną prowa­dzoną przez głowę państwa i rząd. W konstytucjach zastrzegano bowiem, że ważniejsze umowy między­narodowe (traktaty przymierza, traktaty pokoju, u- mowy nakładające ciężary na obywateli, umowy handlowe) mogą być ratyfikowane przez głowę pań­stwa jedynie za uprzednią zgodą parlamentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *