OTWARTE MOŻLIWOŚCI

a person holding a cell phone in front of a laptop

Karta otwiera wreszcie możliwości szerokich zmian i przeobrażeń w prawie międzynarodowym, uznając stopniowy rozwój i kodyfikację prawa mię­dzynarodowego za jedno z zadań nowej Organiza­cji.W debatach na forum ONZ wielokrotnie podkreślano istotne znaczenie Karty przy ustalaniu zasad prawnych pokojowego współistnienia. Uważano Kar­tę za „podstawę wyjściową” kodyfikacji tych zasad, za „ustawę zasadniczą”, a nawet za Magna Charta współczesnej nam społeczności międzynarodowej. Podkreślano, że Karta NZ jest punktem wyjścia wszystkich wysiłków zmierzających do stopniowego rozwoju zasad prawa międzynarodowego w celu zwiększenia roli, jaką zasady te powinny odgrywać w stosunkach między państwami, że jest ona „ka­mieniem węgielnym współczesnego prawa między­narodowego”, „fundamentalnym dokumentem na­szych czasów”, „bardzo ważnym kodeksem prawa rządzącego postępowaniem narodów i stosunkami między państwami”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *