ZNACZENIE I ROLA KARTY

woman holding black samsung android smartphone

Znaczenie i rola Karty zostały również podkre­ślone w niektórych odpowiedziach rządowych. Tak np. w polskiej odpowiedzi znajdujemy stwierdzenie, że „oparcie zasad na Karcie NZ jest bardzo pozy­tywnym faktem, gdyż podkreśla stałą wartość Kar­ty jako istotnej części współczesnego prawa międzynarodowego, zobowiązującego zarówno członków, jak i nieczłonków ONZ”.W 1962 r. Zgromadzenie Ogólne uchwaliło rezo­lucję, która wymienia siedem zasad przyjaznych stosunków i współpracy między państwami, zawar­tych w Karcie i mających podstawowe znaczenie dla rozwoju prawa międzynarodowego i popierania praworządności w stosunkach międzynarodowych.Są to następujące zasady:Państwa powinny powstrzymać się w swych stosunkach międzynarodowych od stosowania groźby i użycia siły przeciwko całości terytorialnej i poli­tycznej niezawisłości jakiegokolwiek państwa oraz w inny sposób niezgodny z celami Narodów Zjedno­czonych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *