PODSTAWY TEORETYCZNE

Close Up Photo of a Cellphone

Przy określaniu pod­staw teoretycznych pokojowego współistnienia za­rysowały się różne kierunki, m.in.: marksistowski, realistyczny, chrześcijański, Trzeciego Świata.Punktem wyjścia autorów marksistowskich jest fakt nierównomiernego rozwoju gospodarczego i kulturalnego poszczególnych krajów, który powo- duje konieczność pokojowego współistnienia krajów na różnym etapie rozwoju. Konieczność ta występu­je obecnie ze szczególną siłą w związku ze wzro­stem sił pokojowych na świecie oraz charakterem wojny nowoczesnej, która grozi zagładą ludzkości, wobec czego nie można się do niej odwoływać w celu rozstrzygania sporów ideologicznych. Pokojowe współistnienie — jak twierdzą autorzy radzieccy jest prawidłowością dla określonej epo­ki historycznej i wynika z nierównomiernego roz­woju gospodarczego i politycznego kapitalizmu. Idee pokojowego współistnienia zachowają swą aktual­ność do momentu rozstrzygnięcia społecznych i po­litycznych problemów rozdzielających świat obecnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *