DEFINICJE

the beach is the UNK

Określenie pokojowego współistnie­nia zawarte w programie KPZR uchwalonym na XXII Zjeździe tej Partii brzmi: „Pokojowe współistnienie zakłada wyrzeczenie się wojny jako środka rozstrzygania spornych kwestii między państwami, rozwiązywanie ich w drodze rokowań; równoupraw­nienie, zrozumienie wzajemne i zaufanie pomiędzy państwami, uwzględnianie wzajemne swych intere­sów; nieingerencję w sprawy wewnętrzne, przyzna­nie każdemu narodowi prawa do samodzielnego roz­strzygania zagadnień swego kraju; ścisłe poszano­wanie suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich krajów; rozwój współpracy gospodarczej i kulturalnej na zasadzie całkowitej równości i ko­rzyści wzajemnych.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *