RZĄDY ZACHODNICH PAŃSTW

three person pointing the silver laptop computer

Rządy państw zachodnich przez wiele lat po­wstrzymywały się od akceptacji formuły pokojowego współistnienia, jeśli nawet działały zgodnie z tą kon­cepcją. Dopiero w lutym 1972 r. w komunikacie wy­danym z okazji wizyty prezydenta Nixona w Chi­nach znajdujemy oficjalne stwierdzenie, że mimo zasadniczych różnic między społecznymi systemami i polityką zagraniczną Chin i Stanów Zjednoczonych obydwie strony zgodne są co do tego’ by kształto­wać wzajemne stosunki na zasadzie pokojowego współistnienia. Podobnie — w kilka miesięcy póź­niej w dokumencie zatytułowanym „Podstawy wza­jemnych stosunków między ZSRR i USA” — przy­wódcy tych państw stwierdzili, że obie strony będą kierowały się „wspólnym przekonaniem, iż w wieku nuklearnym dla utrzymania stosunków między nimi nie ma innej podstawy oprócz zasady pokojowego współistnienia; różnice w dziedzinie ideologii i u- strojów społecznych ZSRR i USA nie stanowią przeszkody w rozwijaniu między nimi normalnych stosunków opartych na zasadach suwerenności, rów­ności, nieingerowania w sprawy wewnętrzne oraz na zasadzie wzajemnych korzyści”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *