ZASADA DOTRZYMYWANIA UMÓW

man in black and white long sleeve shirt and black pants standing beside white and red

Zasada dotrzymywania umów (pacta sunt sewanda) stanowi fundament prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, rawo zawierania umów z innymi państwami (ius tractatuum) od dawna zaliczane było — obok pra­wa prowadzenia wojen (ius belli) i prawa wysyła­nia i przyjmowania posłów (ius legationis) — do podstawowych atrybutów suwerenności państwowej w stosunkach z innymi państwami.Umowy międzynarodowe zawiera się w trybie ustalonym w ciągu długiej praktyki dyplomatycznej. Kwestie prawne związane z, zawieraniem i stosowa­niem umów międzynarodowych w poważnym stop­niu uregulowała wiedeńska konwencja o prawie traktatów, zawarta pod auspicjami ONZ w 1969 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *