FAZA ZAWIERANIA UMOWY

person holding silver iphone 6

Pierwszą fazą zawierania umowy jest jej przygo­towanie i podpisanie. Tekst umowy przygotowywa­ny jest zazwyczaj w toku rokowań (negocjacji) pro­wadzonych między zainteresowanymi państwami na i konferencjach międzynarodowych, dwustronnych i  wielostronnych.Konferencje międzynarodowe prowadzone są we­dług pewnych tradycyjnie przyjętych zasad. A za­tem odbywają się z reguły na obszarze państwa, które zaprasza na konferencję. Delegat tego państwa jest z reguły przewodniczącym konferencji (nie do­tyczy to konferencji zwoływanych pod auspicjami ONZ lub innych organizacji międzynarodowych). Obrady toczą się na posiedzeniach plenarnych i w komisjach. Uczestnicy konferencji powinni wykazać się pełnomocnictwami wystawionymi w odpowied­niej formie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *