WAŻNY DOKUMENT

Macbook Air on Grey Wooden Table

Ważnym dokumentem pokojowego współistnienia jest Karta Narodów Zjednoczonych, u której podstaw znajdu­jemy dążenie do pokoju i ułożenia przyjaznych sto­sunków pomiędzy państwami o różnych systemach społeczno-politycznych na zasadach suwerennej rów­ności i nieingerencji w wewnętrzne sprawy innych państw.Nie ulega jednak wątpliwości, że koncepcja poko­jowego współistnienia nabrała szczególnego znacze­nia i wagi dopiero po II wojnie światowej, w spo­łeczności międzynarodowej wysoce zróżnicowanej, złożonej z państw kapitalistycznych, socjalistycznych i państw tzw. Trzeciego Świata. Znaczenie tej kon­cepcji rysuje się szczególnie wyraźnie na historycz­nym tle zimnej wojny, która — jak to określono — wyrażała „niebezpieczny stan spraw światowych” i groziła przekształceniem się w wojnę nuklearną z jej katastrofalnymi następstwami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *