SAMA RZECZYWISTOŚĆ

black iphone 4 on brown wooden table

Sama rzeczywistość doprowadziła nas i inne państwa do tego, że musimy kształtować długo­trwałe stosunki między rządem robotniczo-chłopskim a rządami kapitalistycznymi.” Z teoretycznego punktu widzenia istotne znacze­nie ma teza Lenina o możliwości zwycięstwa rewo­lucji w jednym kraju. Teza ta zakłada, że w pew­nym okresie istnieć muszą obok siebie państwa so­cjalistyczne i państwa kapitalistyczne, a przy zało­żeniu, że rewolucji nie należy rozwijać w drodze jej „eksportu”, istnieć musi możliwość pokojowego kształtowania stosunków między obu grupami państw.W okresie międzywojennym idea pokojowego współistnienia państw o różnych systemach zna­lazła odbicie w wielu dokumentach międzynarodo­wych, poczynając od aktów, w których uznanie państwa nowego typu ustrojowego jako członka społeczności międzynarodowej nastąpiło przez na­wiązanie stosunków z rządem radzieckim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *