POTRZEBA ZAPEWNIENIA POKOJU

man in white shirt and black pants walking on street during daytime

Wiąże się ona z potrzebą zapewnienia pokoju w okresie niezbędnym do wytworzenia nowego układu sto­sunków międzynarodowych, w którym nie byłoby istniejących obecnie przeciwieństw społeczno-ekono­micznych i ideologicznych. Pokojowe współistnienie ma zatem względnie trwały charakter, obejmując „cały okres, w ciągu którego problemy społeczne i polityczne, jakie dziś dzielą świat, powinny zna­leźć rozwiązanie” (określenie użyte w przemówieniu Chruszczowa na XXII Zjeździe KPZR).Lenin podkreślał także międzynarodowe znaczenie dzia­łalności i osiągnięć gospodarczych nowego państwa radzieckiego: „Na to pole walka została przeniesio­na w skali światowej. Jeżeli zadanie to wykonamy wówczas wygramy w skali międzynarodowej z całą pewnością i ostatecznie.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *